Αποτελέσματα στο κυτταρικό επίπεδο

Image

Αποτελέσματα στο κυτταρικό επίπεδο

Μεγάλος αριθμός μελετών σε κυτταροκαλλιέργειες έδειξε ότι η Ογκοθερμία έχει πολύ μικρό αποτέλεσμα σε φυσιολογικά κύτταρα, ενώ αντίθετα, σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων τα αποτελέσματα ήταν θανατηφόρα (πηγή: Dr. G. Brunner, Klinikum Hornheide, Clinic of Münster University, Hyperthermia Symposium 2006, Cologne).
Η επιλεκτική αυτή καταστροφικότητα της Ογκοθερμίας έχει σχέση με τα ειδικά μεταβολικά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων, τα οποία είναι γνωστά και από μελέτες PET-scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων). Το ειδικό αντικαρκινικό αποτέλεσμα της Ογκοθερμίας συνίσταται στο ότι προκαλεί την ανάπτυξη κυτταρικών δεσμών μεταξύ των καρκινικών κυττάρων (δεν διαθέτουν κανονικά), διότι διεγείρει την παραγωγή των ειδικών πρωτεϊνών, από τις οποίες αποτελούνται οι δεσμοί αυτοί (E-cadherin και catenin). Όταν, με τον τρόπο αυτόν, τα κύτταρα του όγκου αποκτήσουν εσωτερική σύνδεση μεταξύ τους, τότε είναι δυνατή η ενεργοποίηση του φυσιολογικού μηχανισμού κυτταρικού θανάτου, της απόπτωσης, που υποβοηθείται πολύ και από την ανάπτυξη της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης p53 (και αυτή διεγείρεται κάτω από την ογκοθερμική επίδραση).DOWNLOAD BROCHURES

Σχηματική παράσταση των ογκοθερμικών επιδράσεων στο κύτταρο

[κάθε σχήμα αντιστοιχεί σε λεπτομέρεια του προηγουμένου (πλαισίο)]


 

Η συμπύκνωση του διαμορφωμένου ηλεκτρικού πεδίου από την μαζα των καρκινικών κυττάρων

 

Το μεμονωμένο κύτταρο μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο: Αρχίζουν οι βιοχημικές επιδράσεις στη μεμβράνη

 

Λεπτομέρεια ενδοκυτταρίου, διαμέσου και εξωκυτταρίου χώρου καρκινικού κυττάρου: Το ηλεκτρικό πεδίο έχει αλλάξει το δυναμικό της μεμβράνης, προκα­λών­τας τις αλλαγές πού σημειώνονται με τα κόκκινα βέλη. Θερμότης, νάτριο και νερό κατακλύζουν το καρκινικό κύτταρο.

 

Λεπτομέρεια μεμβράνης καρκινικών κυτ­τά­ρωυ: Ως αποτέλεσμα αλλαγής του ηλε­κτρι­κού δυναμικού της μεμ­βράνης, τα προη­γου­μέ­νως “κομ­μέ­να” μόρια Ε-cadherin, β-cate­nin και Connexin-43 επανα­συν­δέονται. Η δια­πε­ρατότητα της μεμβρά­νης, η συνδεσι­μό­τη­τα των κυττάρων και οι αλληλεπι­δράσεις απο­κα­θί­σταν­ται (μερικώς). Το καρκινικό κύτ­τα­ρο αποκα­λύ­πτε­ται στο ανοσοποιητικό σύ­στη­μα, ενώ η στα­θε­ροποίηση των δομών εμ­πο­δίζει τη διη­θη­τι­κότητα και μεταστα­τικό­τη­τα.Υπερθερμία, Ογκοθερμία και παραγωγή E-cadherin

Ιστοχημική απεικόνιση της ανάπτυξης της κυτταροσυνδεσμικής πρωτεΐνης E-cadherin (πρά­σινος φθορισμός), υπό την επίδραση Υπερθερμίας και Ογκοθερμίας, σε κυτταρο­καλλιέργεια επιδερμοειδούς καρκίνου Α431 (με ινοβλάστες) (πηγή).


Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας!

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας Α.Ε. βρίσκονται, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών θεραπευτών (μελών της ΕΕΟΥ, Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας) για να ασκήσουν υπεύθυνα ως πρωτοπόροι την εξατομικευμένη ογκολογία στους πάσχοντες από καρκίνο ασθενείς τους.


Επικοινωνήστε