Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΓΚΟΘΕΡΜΙΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 Μεγάλος αριθμός μελετών σε κυτταροκαλλιέργειες έδειξε ότι η Ογκοθερμία έχει πολύ μικρό αποτέλεσμα σε φυσιολογικά κύτταρα, ενώ αντίθετα, σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων τα αποτελέσματα ήταν θανατηφόρα (πηγή: Dr. G. Brunner, Klinikum Hornheide, Clinic of Münster University, Hyperthermia Symposium 2006, Cologne).

Η επιλεκτική αυτή καταστροφικότητα της Ογκοθερμίας έχει σχέση με τα ειδικά μεταβολικά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων, τα οποία είναι γνωστά και από μελέτες PET-scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων). Το ειδικό αντικαρκινικό αποτέλεσμα της Ογκοθερμίας συνίσταται στο ότι προκαλεί την ανάπτυξη κυτταρικών δεσμών μεταξύ των καρκινικών κυττάρων (δεν διαθέτουν κανονικά), διότι διεγείρει την παραγωγή των ειδικών πρωτεϊνών, από τις οποίες αποτελούνται οι δεσμοί αυτοί (E-cadherin και catenin). Όταν, με τον τρόπο αυτόν, τα κύτταρα του όγκου αποκτήσουν εσωτερική σύνδεση μεταξύ τους, τότε είναι δυνατή η ενεργοποίηση του φυσιολογικού μηχανισμού κυτταρικού θανάτου, της απόπτωσης, που υποβοηθείται πολύ και από την ανάπτυξη της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης p53 (και αυτή διεγείρεται κάτω από την ογκοθερμική επίδραση). 

Σχηματική παράσταση των ογκοθερμικών επιδράσεων στο κύτταρο
[κάθε σχήμα αντιστοιχεί σε λεπτομέρεια του προηγομένου (πλαισίο)]
actionmol1

actionmol2

Η συμπύκνωση του διαμορφωμένου ηλεκτρικού πεδίου από την μαζα των καρκινικών κυττάρων

Το μεμονωμένο κύτταρο μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο: Αρχίζουν οι βιοχημικές επιδράσεις στη μεμβράνη

actionmol4

actionmol3

Λεπτομέρεια ενδοκυτταρίου, διαμέσου και εξωκυτταρίου χώρου καρκινικού κυττάρου: Το ηλεκτρικό πεδίο έχει αλλάξει το δυναμικό της μεμβράνης, προκα­λών­τας τις αλλαγές πού σημειώνονται με τα κόκκινα βέλη. Θερμότης, νάτριο και νερό κατακλύζουν το καρκινικό κύτταρο.

Λεπτομέρεια μεμβράνης καρκινικών κυτ­τά­ρωυ: Ως αποτέλεσμα αλλαγής του ηλε­κτρι­κού δυναμικού της μεμ­βράνης, τα προη­γου­μέ­νως “κομ­μέ­να” μόρια Ε-cadherin, β-cate­nin και Connexin-43 επανα­συν­δέονται. Η δια­πε­ρατότητα της μεμβρά­νης, η συνδεσι­μό­τη­τα των κυττάρων και οι αλληλεπι­δράσεις απο­κα­θί­σταν­ται (μερικώς). Το καρκινικό κύτ­τα­ρο αποκα­λύ­πτε­ται στο ανοσοποιητικό σύ­στη­μα, ενώ η στα­θε­ροποίηση των δομών εμ­πο­δίζει τη διη­θη­τι­κότητα και μεταστα­τικό­τη­τα.

 

Υπερθερμία, Ογκοθερμία και παραγωγή E-cadherin

actionmol5

Ιστοχημική απεικόνιση της ανάπτυξης της κυτταροσυνδεσμικής πρωτεΐνης E-cadherin (πρά­σινος φθορισμός), υπό την επίδραση Υπερθερμίας και Ογκοθερμίας, σε κυτταρο­καλλιέργεια επιδερμοειδούς καρκίνου Α431 (με ινοβλάστες) (πηγή).

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.